sMerit sent from Flying Hellfish to BitcoinNewsMagazine